e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή
rss
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2011-2014
Αυτοδιαχείριση
E-EMPORIO

Επιστολή Επιμελητηρίου Έβρου προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Δημοσιεύθηκε στις 30/07/2016 04:00
Θέμα: Θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τις ΜμΕ

Αλεξανδρούπολη, 25η Ιουλίου 2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                              Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2010/25-7-2016

 

ΠΡΟΣ

Κ. Γιώργο Πιτσιλή

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε, η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με την περιορισμένη φοροδοτική ικανότητα της πλειονότητας των φορολογουμένων, οδήγησε στην θεσμοθέτηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού δεν είναι καθολική, αλλά περιορίζεται μόνο στις ομάδες των μισθωτών και συνταξιούχων, αφήνοντας εκτεθειμένους τους ελεύθερους επαγγελματίες – ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και τις λοιπές προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η παράλειψη εφαρμογής του μέτρου του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει δημιουργήσει επιπλέον πρακτικά προβλήματα στην λειτουργία και την βιωσιμότητά τους. Ειδικότερα :

·         Αδυνατούν να προμηθευθούν τερματικά P.O.S. από τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να διενεργούν τις πωλήσεις τους με την χρήση χρεωστικών καρτών.

·         Αδυνατούν να καταβάλλουν άμεσους και έμμεσους φόρους, όπως τις δόσεις του φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, καθώς και τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, αφού όλες αυτές οι συναλλαγές προϋποθέτουν την χρήση εταιρικού ή επαγγελματικού τραπεζικού  λογαριασμού.

·         Αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές προς τους προμηθευτές τους, αφού κάθε συναλλαγή άνω των €500, πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά με τραπεζικό μέσω πληρωμής.

·         Αδυνατούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές του με την χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

·         Επιπλέον, σε σύντομο χρονικά διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και της μισθοδοσίας μέσω εταιρικών ή επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών. Η ανυπαρξία ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού θα καταστήσει το συγκεκριμένο μέτρο αναποτελεσματικό, με εξαιρετικά δυσμενής συνέπειες, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ακόμη, η διαδικασία κατάσχεσης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα :

·         Συχνά παρουσιάζονται μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις για την άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού, και στην επαναφορά του στην ομαλή λειτουργία του. Για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να τεθεί ένα καθορισμένο χρονικό όριο 3 – 5 ημερών, για την επαναφορά του λογαριασμού σε κανονική λειτουργία, από την ημερομηνία απόδοσης του κατασχεθέντος υπολοίπου, εφόσον η απαίτηση έχει εξοφληθεί.

·         Επίσης τυγχάνουν καταχρηστικής συμπεριφοράς από τα τραπεζικά ιδρύματα αναφορικά με την χρονική καθυστέρηση της άμεσης απόδοσης των κατασχεθέντων χρημάτων. Με συνέπεια να δεσμεύονται τα κατασχεθέντα χρήματα, να δεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός, να καθυστερεί η απόδοση τους στη ΔΟΥ, και η επιχείρηση να έχει σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας.

Για τα ζητήματα αυτά είναι επιβεβλημένη η δημιουργία μίας οδηγίας / εγκυκλίου , έτσι ώστε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα να ακολουθούν από κοινού μία ενιαία διαδικασία κατάσχεσης, απόδοσης των κατασχεθέντων και άρσης της κατάσχεσης, αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.  Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθεί η ενιαία αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος, με αμοιβαίες ωφέλειες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (γρήγορη ομαλοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού για την μικρομεσαία επιχείρηση, ταχύτερη χρήση του λογαριασμού για την τράπεζα, και ταχύτερη είσπραξη των κατασχεθέντων για το Ελληνικό Δημόσιο).

Η δημιουργία αυτής της εγκυκλίου / οδηγίας, είναι επίσης αναγκαία, έτσι ώστε να συμπεριλάβει και θέματα που αφορούν τα φαινόμενα της υπερ-είσπραξης των υπολοίπων, καθώς επίσης και της ορθής διαχείρισης, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συνδικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Με την σημερινή πρακτική, δεσμεύονται όλοι οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, και συνολικά κατάσχονται και αποδίδονται, με χρονική υστέρηση, περισσότερα χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο, από τα αρχικό ζητούμενο προς κατάσχεση ποσό. Αυτό έχει ως συνέπεια, ο φορολογούμενος με δική του μέριμνα να αιτείται την επιστροφή των υπερ-εισπραχθέντων χρημάτων του, τα οποία συχνά καθυστερούν και επιστρέφουν μετά από 30 – 40 ημέρες. Πρακτικά, ο φορολογούμενος υπόκειται σε μία αυξημένη γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία, χωρίς να είναι πραγματικά υπαίτιος γι’ αυτή, όταν έχει ήδη εξοφληθεί η οφειλή του από έναν κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό.   

Ακόμη είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η έγκαιρη έγγραφη και ηλεκτρονική ενημέρωση των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από την Φορολογική Αρχή, αναφορικά με την εντολή κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών. Αυτό είναι σκόπιμο, έτσι ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της τετελεσμένης  και ανομοιογενής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Κύριε Γενικέ,

Η θεσμοθέτηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί επίσης μείζον θέμα ισονομίας και ισοπολιτείας, μεταξύ των φορολογουμένων. Από την μία πλευρά, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα διατήρησης ακατάσχετου λογαριασμού με συγκεκριμένο όριο κατάσχεσής, ενώ μία άλλη ομάδα φορολογουμένων (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίες εταιρίες), δεν έχει το δικαίωμα αυτό. Η αποκατάσταση της ισονομίας στην περίπτωση αυτή είναι επιβεβλημένη, και αναμφίβολα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

Όπως αντιλαμβάνεστε από όλα τα προαναφερθέντα το ζήτημα θεσμοθέτησης ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι απόλυτα ζωτικό και κρίσιμο, τόσο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους, όσο και για την υποστήριξη της είσπραξης εσόδων από το Ελληνικό Δημόσιο, αφού η συντήρηση και υποβοήθηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, υποστηρίζει την δυνατότητα παραγωγής και είσπραξης πολύτιμων εσόδων για την Κράτος μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

 

 

Πίνακας Αποδεκτών:

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΈΒΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΧΩΡΑΣ