e-Επιμελητήριο - για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και πληρωμές συνδρομών χωρίς αναμονή
rss
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2011-2014
Αυτοδιαχείριση
E-EMPORIO

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Δημοσιεύθηκε στις 11/10/2017 07:02

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΕΒΡΟΥ                                

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

               

Στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ΄Εβρου, ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα και κατά τις ώρες από 7.00 π.μ. μέχρι 19.00 μ.μ. , το μεν Σάββατο 2/12/2017, στο γραφείο του παραρτήματος του Επιμελητηρίου ΄Εβρου στην Ορεστιάδα , οδός Αγίων Θεοδώρων 184, τις δε Κυριακή και Δευτέρα 3 και 4/12/2017 αντίστοιχα, στην έδρα του Επιμελητηρίου Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη, Λ. Δημοκρατίας 307.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) για κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου είναι: Εξαγωγικό τμήμα 1 έδρα, τμήμα Μεταποίησης 7 έδρες, Εμπορικό τμήμα 7 έδρες, τμήμα Υπηρεσιών 5 έδρες και Τουριστικό τμήμα 1 έδρα, σύνολο 21 έδρες. (Υπ.απόφαση με αρ.πρ.94049/1-9-17)

Δικαίωμα  ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους σ’αυτό, δηλ. μέχρι και 1-12-2016, και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και το έτος 2016. Η προθεσμία για την καταβολή τελών ή συνδρομών λήγει την 23/10/2017.

Νοµικά πρόσωπα, µέλη  του  Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης µερίδας στο  Γ.Ε.ΜΗ. µέχρι  και  το  προηγούμενο  των  εκλογών  έτος, (2016)  θεωρούνται  ταμειακώς  ενήµερα. 

Φυσικά  πρόσωπα, µέλη  του Επιμελητηρίου,  που  έχουν  καταβάλει  τα  τέλη  τήρησης µερίδας  Γ.Ε.ΜΗ. ή την  ετήσια  συνδρομή  στο  οικείο  Επιμελητήριο  µέχρι  και  το  προηγούμενο  των  εκλογών  έτος, θεωρούνται  ταμειακώς ενήμερα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει τα στοιχεία ταυτότητας. Επισημαίνεται ότι κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους, οσεσδήποτε ιδιότητες κι αν έχει.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει μία ψήφο.

Στις  προσωπικές εταιρίες ( Ο.Ε.), που έχουν τρείς και άνω εταίρους,  δικαίωμα ψήφου έχουν μέχρι και δύο ομόρρυθμοι εταίροι, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους.

Στις  προσωπικές εταιρίες ( Ε.Ε.), που έχουν τρείς και άνω εταίρους, δικαίωμα ψήφου έχουν είτε δύο ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους.

Στις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

Στις ανώνυμες εταιρίες ( Α.Ε. ), τρείς ψήφοι από εκπροσώπους της, που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. και μπορεί να είναι μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ανώτατα διοικητικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ..

Στα  υποκαταστήματα ελληνικών επιχειρήσεων, πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, ο διευθυντής αυτού ή ο αναπληρωτής του.

Στα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. , πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος,   Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτορας ή αντίκλητος, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Στους  συνεταιρισμούς, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι ,  ο  Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως, με μυστική ψηφοφορία. Επί ατομικής επιχείρησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο αυτοδίκαια έχει γραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Επί νομικών προσώπων, δηλαδή  Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμούς κτλ από αυτούς που έχουν προσκομίσει έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων (εξουσιοδότηση), υπογεγραμμένο αναλόγως από το διαχειριστή, ή τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο,  μέχρι και τις 25/11/2017 ,ημέρα Σάββατο και μέχρι τις 15.00 μ.μ. (που θα λειτουργεί το Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής) και από αυτούς που αυτοδίκαια έχει γραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Υπόδειγμα του εντύπου υπόδειξης εκπροσώπων (εξουσιοδότηση), θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης θα διατίθεται και από το Επιμελητήριο.          

Διευκρινίζεται ότι για τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μαζί με το έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων ( εξουσιοδότηση), απαιτείται να προσκομίσουν μέχρι και στις 25/11/2017:

1. ΑΕ : Ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπόδειξη των εκλεκτόρων.

2. Για  τα  υποκαταστήματα  αλλοδαπών και των  ΑΕ, ΕΠΕ  :  Έγγραφο  της  εταιρείας  για  ορισμό  Διευθυντού  ή  νομίμου  αναπληρωτή του στο εν λόγω υποκατάστημα.

3. Συνεταιρισμοί : Πρακτικό αρχαιρεσιών Δ.Σ. εκ του οποίου να προκύπτει η σύνθεση  αυτού.

Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη καθώς και αν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για όλα τα άλλα αδικήματα όπως αυτά περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρ. 3γ του Ν.2081/92 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.

Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμό. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας ( σε έντυπο που χορηγείται από το Επιμελητήριο ) κατατίθενται κατά συνδυασμό από τον επικεφαλής του στην Εκλογική Επιτροπή, το αργότερο 30 ημέρες προ των εκλογών δηλ. μέχρι και 2/11/2017, επισυνάπτοντας για κάθε αίτηση υποψηφιότητας:

Α)  γραμμάτιο είσπραξης του ταμείου του Επιμελητηρίου, ευρώ 50,00 και 

Β)  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα

Το Ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο έναν (1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου.

Έντυπα εξουσιοδότησης, αιτήσεις υποψηφιότητας και πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, στο Επιμελητήριο Έβρου, Λ.Δημοκρατίας 307, Αλεξανδρούπολη. ΤΗΛ.: 25510 - 26223 και 35848.      

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές:

α. Καταβολής Τελών ή συνδρομών, που λήγει 23/10/2017.

β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 25/11/2017

γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 2/11/2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΕΒΡΟΥ

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ